Arkeologi

I Varggrottan har man hittat ca 200 föremål och ca 600 bitar av tillslagningsavfall. Bland föremålen finns bl.a. en ensidigt tillslagen bultsten, ett föremål med inskuren fåra, en bred sidoskrapa och en bultsten. Som råmaterial har använts siltsten, kvarts och kvartsit. Eftersom siltsten och kvartsit inte förekommer naturligt i området har råmaterialet till dessa föremål transporterats från annat håll. Som råmaterial har man också använt vulkanit, sandsten och jaspis.

Karakteristiskt för stenmaterialet i skikten IV och V i Varggrottan är att man samtidigt tillämpat flera olika tillverkningstekniker. Tillverkningstekniker som är typiska för mellersta paleoliticum förekommer i stenarter med bättre bearbetningsegenskaper såsom finkornig kvartsit och röd siltsten. Den äldre s.k. Clacton-tekniken har använts i fråga om sandsten, kvarts och kvartsit.

De fåtaliga kärnorna och spånen som påträffats i Varggrottan utgör inte ett tillräckligt material för en exakt typologisk klassificering, men den tillslagningsteknik som uppträder här kan anses vara typisk för Moustérien-kulturen. Även de föremål som formats av kvartsit och siltsten samt spån passar in på kulturen. Det är dock inte möjligt att placera stenföremålen i bestämda föremålstyper. Drag av Levallois-teknik förekommer inte i artefakterna vilket antagligen beror på att man inte haft tillgång till högklassig flinta.

Benmaterial från tiden före senaste istid har hittills inte hittats. Däremot har man funnit rikligt med ben av djur från tiden efter senaste istid. Vid utgrävningarna sommaren 2004 hittade man en benflisa i grottan som väckte forskarnas förhoppningar. Tyvärr visade sig flisan vara så liten att det inte var möjligt att ta dateringsprov av den.

Utgrävningarna i grottan har väckt stort intresse också utanför vårt lands gränser. Detta är den enda platsen hittills i Fennoskandien där man har konstaterat spår av mänsklig verksamhet från den period som föregick den senaste nedisningen. Mest har man diskuterat frågan om vilken människoras som varit bosatt i grottan. Utgående från forskningsresultaten kan man dock konstatera att det måste vara fråga om neandertalmänniskan som bodde i Europa för 300.000–30.000 år sedan.

Mera information från Museiverkets sidor.